អ្នកបើកបររថយន្ត (ចំនួន ០២ នាក់ បម្រើការនៅភ្នំពេញ)

បម្រើការងារនៅសាខាការិយាល័យកណ្កាល និងអាចធ្វើដំណើរចុះតាមបណ្តាញសាខាខេត្ត-ក្រុង។ អ្នកបើកបររថយន្ត ត្រូវបើកដឹកជញ្ជូននិយោជិត បុគ្គលិក មន្ត្រី និងថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ត សន្តិខុស សុវត្ថិភាព និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត។ Please click here for more detail

Undefined
Tags: 

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATES 

BUY  RATE 1 USD = 4032
SELL RATE 1 USD = 4050

 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”