1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

មាតិកា​ទំព័រ​មុខ​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ទេ ។

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 26 Feb 2020 (Revised Rate Time 11:00 am)  

BUY  RATE 1 USD = 4,083
SELL RATE 1 USD = 4,099 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”