មាតិកា​ទំព័រ​មុខ​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ទេ ។

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATES DATE: 14-DEC-2018 

BUY  RATE 1 USD = 4020
SELL RATE 1 USD = 4037 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”