មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ និង​សេវា​ប្ដូរ​ប្រាក់


មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ​
យើង​ទទួល​បាន​មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​ដែល​ចេញផ្សាយ​ដោយ​ប្រតិបត្តិ​ការបោះផ្សាយ​អន្តរជាតិ​សំខាន់ៗ

សេវា​ប្ដូរ​ប្រាក់
យើង​ផ្ដល់​ជូន​សេវា និង​អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពី​ប្រាក់​រៀល​ទៅ​ប្រាក់ ដុល្លារ និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​ដោយ​មិន​មាន​បូក​ថ្លៃ​សេវា​បន្ថែម​ទេ។

សោហ៊ុយ

ការ​ទិញ​មូលប្បទានប័ត្រ​ទេសចរ​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ ១%

អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់ នឹង​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​រាល់​ថ្ងៃ។​ លោក​អ្នក​អាច​ទៅ​រក​សាខា​ណា​មួយ​របស់​ FT​Bសម្រាប់​អត្រា​ចុង​ក្រោយ​បង្អស់
KH

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATE DATE: 28 Feb 2020  

BUY  RATE 1 USD = 4,082
SELL RATE 1 USD = 4,098 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”