ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ (ចំនួន02នាក់ បម្រើការងារនៅភ្នំពេញ)


ថែទាំ​ និងរក្សានូវសន្តិសុខ​សណ្តាប់ធាប់សុវត្ថិភាព ជូនអតិថិជនទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ដើម្បីផ្តល់ជូនជំនឿទុកចិត្ត ជូនអតិថិជន ក៏ដូចសាធារណជន។


+ រៀបចំសម្រួលចំណរចេញ -ចូល ជូនអតិថិជនទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ​របស់ធនាគារ

Please click here for more detail

Undefined
Tags: 

 

| FOR MORE INFORMATION TEL : 023 862 111

 

EXCHANGE RATES DATE:20-FEB-2019 

BUY  RATE 1 USD = 4009
SELL RATE 1 USD = 4027 

"RATE IS FOR REFERENCE ONLY…”